Povijest učilišta

KRONOLOGIJA UČILIŠTA

Kotarsko sindikalno vijeće Ogulin je na temelju Osnovne uredbe o ustanovama sa samostalnim financiranjem (Službeni list FNRJ br.51/53) na sjednici održanoj 23.10.1958.godine donijelo Odluku o ustrojstvu Radničkog sveučilišta Ogulin. Za poslove i zadatke ustanove bio je nadležan Narodni odbor kotara Ogulin a ustanovom je upravljao savjet od devet članova.

Temeljem Uredbe o osnivanju i radu kulturno-prosvjetnih ustanova (Službeni list FNRJ br.107/49) Narodni odbor općine Ogulin je na svojoj sjednici održanoj 01.10.1962.godine donio odluku o spajanju Radničkog sveučilišta, Knjižnice i čitaonice i Kina „Partizan“ u Ogulinu u jednu samostalnu ustanovu pod imenom „Radničko sveučilište-Ogulin“ a od 1978. u sastav Radničkog sveučilišta ulaze još Zavičajni muzej Ogulin i Radio stanica Ogulin.

Na osnovu Zakona o poduzećima (Službeni list SFRJ ) i članka 181. Statuta općine Ogulin, Skupština općine Ogulin je dana 23.1.1991. donijela odluku kojom se Radničko sveučilište ustrojava kao Javno poduzeće - Centar za kulturu i informiranje sa sjedištem u Ogulinu.

Godine 1992. JP Centar za kulturu i informiranje se razdvaja na dva javna poduzeća: Radio postaju Ogulin i Centar za kulturu Ogulin.

Na temelju Zakona o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97) i Zakona o ustanovama (NN 76/93,isp.29/97) i članka 16.Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br,1/94 i 12/94) Gradsko vijeće Grada Ogulina, je na sjednici održanoj 29.travnja 1998. donijelo odluku o ustrojstvu javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin. Iz sastava Pučkog otvoreno učilišta, 2001. se izdvaja knjižnica koja na dalje posluje samostalno pod nazivom Narodna knjižnica i čitaonica Ogulin a u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Ogulin do 1. travnja 2018. godine djelovala je i podružnica Zavičajni muzej Ogulin.