Novosti

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Ivana Gorana Kovačića 2

47300 Ogulin

Ogulin, 17. 08.2017. godine

Evidencijski broj nabave: MV-1/17

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

P R E D M E T: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na rok od 4 godine s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave „Rekonstrukcija i opremanje zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Ogulinu“

Poštovani,

obavještavamo Vas da naručitelj Pučko otvoreno učilište Ogulin planira pokrenuti otvoreni postupak javne s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na rok od 4 godine s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave „Rekonstrukcija i opremanje zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Ogulinu“.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:

o Opis predmeta nabave;

o Tehničke specifikacije

o Posebne uvjete za izvršenje ugovora;

o Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;

o Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno od 17. 08.2017. do 22.08.2017. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: pou-ogulin@ka.htnet.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će najkasnije u roku od 4 (četiri) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Prilozi:

Projektna dokumentacija